Springe direkt zu Inhalt

Toward a neural basis of music perception – a review and updated model

Koelsch, S. – 2011

Titel
Toward a neural basis of music perception – a review and updated model
Verfasser
Koelsch, S.
Verlag
-
Datum
2011
Erschienen in
Frontiers in Psychology 2 (110).
Art
Text