Springe direkt zu Inhalt

Towards a neural basis of processing musical semantics

Koelsch, S. – 2011

Titel
Towards a neural basis of processing musical semantics
Verfasser
Koelsch, S.
Verlag
-
Datum
2011
Erschienen in
Physics of Life Reviews 8 (2). 89-105.
Art
Text