Springe direkt zu Inhalt

Following advice modulates neural reward responses

Biele, G., Krugel, L., Rieskamp, J., Heekeren, H. R. – 2011

Titel
Following advice modulates neural reward responses
Verfasser
Biele, G., Krugel, L., Rieskamp, J., Heekeren, H. R.
Verlag
-
Datum
2011
Erschienen in
PLoS Biology 9 (6). e1001089.
Art
Text